ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.10.2022

Newsletter

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4919/2022, όσοι είναι εγγεγραμμέ-νοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, διαγράφονται αυτοδί-καια από το Γ.Ε.ΜΗ. Οι απαραίτητες για τη διαγραφή τους ενέργειες διενεργού-νται από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημά-των Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ της Κ.Ε.Ε.Ε..
Στις 13/10/2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5290, τεύχος δεύτερο, η υπ΄ αριθμ. 96618 Υπουργική απόφαση που καθορίζει τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα  των φυσικών προσώπων και έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εμπορική δραστηριότητα ασκούν τα φυσικά πρόσωπα εφόσον η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητάς τους ή του υποκαταστήματός τους αντιστοιχεί σε Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος. 
Οι κοινωνία κληρονόμων δεν αποτελεί εταιρικό μόρφωμα και συνεπώς δεν εγγράφεται αυτοτελώς στο Γ.Ε.ΜΗ., ούτε δύναται να μετασχηματιστεί σε οποιαδήποτε νομική μορφή. Οι κληρονόμοι φυσικού προσώπου που ήταν φορέας ατομικής επιχείρησης (κοινωνία κληρονόμων), εφόσον αποφασίσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης, έχουν την υποχρέωση σύστασης νέας εταιρείας και εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ. 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις αδικαιολόγητων διαγραφών, καλούμε τους επιχειρηματίες μέλη μας να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, εάν απαιτείται ή να επιλέξουν άλλη νομική μορφή εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Δεκέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER