ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

05.02.2015

Ανακοινώσεις

Οι Νέες Συνδρομές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Μετά από την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως υπ΄ αριθ. 78030 (ΦΕΚ 3586/31-12-2014 τ. Β΄) που  καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα όρια των συνδρομών των Επιμελητηρίων το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  κατά τη συνεδρίασή του στις 19/1/2015 αποφάσισε να καθορίσει στα κατώτατα όρια της Υπουργικής Απόφασης την ετήσια συνδρομή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για όλες τις νομικές μορφές δηλαδή ως εξής:

 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΑΕ
Υποκ/τα Αλλοδαπών ΑΕ
ΕΟΟΣ
 
52 Ευρώ
ΕΠΕ
ΙΚΕ
Συν.ΠΕ
Υποκ/τα Αλλοδαπών ΕΠΕ
 
41 Ευρώ
ΟΕ
ΕΕ
Υποκ/τα Αλλοδαπών ΟΕ & ΕΕ
Αστικές Εταιρίες
Κοινοπραξίες
 
31 Ευρώ
Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκ/τα Ατομικών Επιχειρήσεων
 
11 Ευρώ


Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου 2,4%.
 
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για τις οφειλόμενες συνδρομές του έτους 2015 ενώ για τις συνδρομές προηγούμενων ετών ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 
Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες  οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων σύμφωνα με το ν. 2081/1992 όπως ισχύει, παρέχονται στα μέλη με καταβολή της ετήσιας συνδρομής ως ανωτέρω.
 
                                                    
 
Επίσης σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής  Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ΄ αριθ.  79752 (ΦΕΚ 3623/31-12-2014 τ. Β΄) σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης των ανταποδοτικών τελών ΓΕΜΗ η οποία προβλέπει το τέλος διατήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, ανά κατηγορία υπόχρεου ως εξής:
         
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Α.Ε
 
320 ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλοδαπών Α.Ε 300 ΕΥΡΩ 
Ευρωπαϊκοί  Όμιλοι οικονομικού  Σκοπού 300 ΕΥΡΩ
ΕΠΕ 150 ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλαδαπών ΕΠΕ 150 ΕΥΡΩ
ΙΚΕ 100 ΕΥΡΩ
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100 ΕΥΡΩ
Προσωπικές Επιχειρήσεις
Ο.Ε. & Ε.Ε.
80 ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλοδαπών ΟΕ,ΕΕ 80 ΕΥΡΩ
Αστικές Εταιρίες 784 ΑΚ 100 ΕΥΡΩ
Κοινοπραξίες 100 ΕΥΡΩ
Ατομικές Επιχειρήσεις 30   ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων 20  ΕΥΡΩ
Υποκατ. Ημεδαπών Επιχειρ. Το ¼ του τέλους ανά νομικό τύπο
Λοιπά προαιρετικά εγγραφόμενοι στο ΓΕΜΗ 20  ΕΥΡΩ
 
Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους της σύστασής τους.
Η ισχύς της υποχρέωσης καταβολής του τέλους διατήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ ξεκινά από 1-3-2015.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER