ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.11.2020

Newsletter

Η δημοσκόπηση στα μέλη του ΕΕΘ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (SUMARRY REPORT)
Για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ , ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Από την εταιρεία ερευνών και  επικοινωνίας 
to the point
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ερευνητικό έργο αποσκοπούσε στη διερεύνηση της στάσης και των απόψεων   επαγγελματιών/ επιχειρήσεων  μελών του Ε.Ε.Θ.   έναντι:
 • Των επιπτώσεων της πανδημίας λόγω κορονοϊού COVID-19 στα μέλη του Επιμελητηρίου
 • Της χρήσης των διαφόρων μέτρων στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία είτε μέσω τραπεζικού συστήματος είτε με απευθείας κρατικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις
 •  Των προσδοκιών για την οικονομική προοπτική της χώρας αλλά και των εργασιών του επαγγέλματος/ επιχείρησης  που ανήκουν στο Ε.Ε.Θ.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια , οι  βασικοί σκοποί της έρευνας ήταν:
 
 • η αποτύπωση της κατάστασης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε σχέση με τις επιπτώσεις από την κρίση λόγω κορονοϊού και η απεικόνιση των προβλεπόμενων προοπτικών σε επίπεδο επαγγελματία, επιχείρησης  και κλάδου . Συσχέτιση με τα  βασικά τους χαρακτηριστικά , με έμφαση στις μικρές , πολύ μικρές  και ατομικές επιχειρήσεις.
 • η ποσοτική απεικόνιση του βαθμού χρήσης των εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων/ επαγγελματιών που θέσπισε η κυβέρνηση λόγω της υγειονομικής κρίσης  (επιστρεπτέα προκαταβολή, ΤΕΠΙΧ, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών κ.α) και ο βαθμός ικανοποίησης από αυτά.
 • η διερεύνηση των τρόπων αντίδρασης κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας και αμέσως μετά.
 • η  αποτύπωση των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν με τη συνδρομή της Πολιτείας και τα  μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να αντιμετωπισθούν ή να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κρίσης (με  προσπάθεια προτεραιοποίησης τους) , με βάση την εμπειρία της κρίσης και την αντίληψη των επαγγελματιών/επιχειρήσεων για την προοπτική τους.
 
Στο ερευνητικό έργο , αποτυπώθηκαν ποσοτικά , με τηλεφωνική έρευνα με τη μέθοδο CATI , οι στάσεις και οι απόψεις των μελών του Ε.Ε.Θ. σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, το βαθμό χρήσης των μέτρων που θέσπισε η Πολιτεία,  ο βαθμός ικανοποίησης από αυτά , οι εκτιμώμενες προοπτικές για την οικονομία γενικά και για την κάθε επιχείρηση/κάθε επαγγελματία ειδικότερα και τα μέτρα που τα μέλη πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Τα θέματα που εξετάστηκαν στην ποσοτική έρευνα έπρεπε όχι απλώς να διερευνηθούν αλλά και να καταγραφούν ποσοτικά , με τρόπο κατά το δυνατόν ευθύ και σε χρόνο σχετικά σύντομο. Για αυτό επιλέχθηκε ητηλεφωνική έρευνα με την υποστήριξη Η/Υ , σε δείγμα ισχυρό σε σχέση με τα μέλη του Επιμελητηρίου (1.030 άτομα) ώστε να περιοριστεί το στατιστικό σφάλμα και να υπάρχει επαρκής δυνατότητα συσχετίσεων και τμηματοποίησης .
Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας , των οποίων μια σύνθεση συμπερασμάτων ακολουθεί, θα μπορούσαννα χρησιμεύσουν ως «σημείο εκκίνησης» για μια πληρέστερη κατανόηση των αναγκών των μελών του Επιμελητηρίου και της αναπροσαρμογής ή ενίσχυσης των μεθόδων και μέτρων στήριξης που θεσπίζει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της συνεχιζόμενης πανδημίας .
Η νέα όξυνση της πανδημίας και το επαπειλούμενο νέο lockdown , κατά τη γνώμη μας, δε θα αλλάξουν το βασικό μοτίβο των ευρημάτων (όπως αναλύεται παρακάτω) αλλά σαφώς θα επιδεινώσουν την αρνητικότητα στις διάφορες απαντήσεις.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
1.Γενικά, η αντιμετώπιση των μέτρων που λήφθηκαν από την κυβέρνηση ή είχαν ήδη εξαγγελθεί μέχρι το χρονικό σημείο της έρευνας (10-19 Οκτωβρίου) σε σχέση με τους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες που ανήκουν στη δύναμη του Επιμελητηρίου δεν αντιμετωπίζονται θετικά.
Από μία σχεδόν ισοδύναμη θετική/αρνητική κρίση όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές , περνάμε σε μία σαφώς αρνητική κρίση για τα φορολογικά ζητήματα (9 μονάδες αρνητικό ισοζύγιο) και σε μία πιο μαζική απόρριψη (23,5 μονάδες αρνητικό ισοζύγιο) όσον αφορά την οικονομική στήριξη της επαγγελματικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αντίθετα όμως, υπάρχει η αίσθηση ότι τα κυβερνητικά μέτρα στήριξαν επαρκώς τους εργαζόμενους (10,5 μονάδες υπεροχή των θετικών κρίσεων έναντι των αρνητικών) – μία αίσθηση η οποία ίσως δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντίθεση προς τη στήριξη αυτή αλλά ως εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα από κυβερνητικής πλευράς όσον αφορά την οικονομική στήριξη επαγγελματιών/επιχειρήσεων (ιδιαίτερα έντονη είναι αυτή η αίσθηση σε όσους δήλωσανότι έκλεισαν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, όπου καταγράφεται υπεροχή 14,5 μονάδων της άποψης ότι τα μέτρα για τους εργαζόμενους ήταν θετικά).
 
2.Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει από το συνδυασμό των ευρημάτων της έρευνας ότι τα μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα ενώ είναι βέβαιο ότι επιζητούν περαιτέρω στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας , δεν ακολούθησαν την «ευκολία» της μετακύλισηςτης πίεσης προς τους εργαζόμενους με απολύσεις αλλά , ακολουθώντας μια πιο μαχητική στάση ,προσπάθησαν να συγκρατήσουν προσωπικό (μόλις 4,7% προχώρησε σε απολύσεις) αξιοποιώντας και το μέτρο της αναστολής συμβάσεων – και πάλι όχι σε συντριπτικό ποσοστό, όπως ίσως κάποιος θα ανέμενε (απόλυτη ισοδυναμία μεταξύ όσων χρησιμοποίησαν το μέτρο και όσων δεν το χρησιμοποίησαν).
 
3. Η μεσολάβηση του τραπεζικού τομέα στα διάφορα μέτρα στήριξηςφαίνεται να δημιουργεί τάσεις αποξένωσης των επαγγελματιών/επιχειρήσεων από τις ρυθμίσεις αυτές: 3 στους 4 δήλωσαν ότι δεν έκαναν κάποιο αίτημα για υποστήριξη/ χρηματοδότηση μέσω Τραπεζών . Και ίσως δικαιολογούνται, αφού από αυτούς που έκαναν σχετικό αίτημα (με κυρίαρχο θέμα τη συμμετοχή στο ΤΕΠΙΧ) μόλις 29% κατέγραψε θετική ανταπόκρισηενώ το 32% περίπου σημείωσε ότι έλαβε αρνητική απάντηση. Χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι το 35,5% δε γνωρίζει ακόμη.
 
4. Αντίθετα, σαφώς ευμενέστερη ήταν η αντιμετώπιση των ρυθμίσεων που είχαν να κάνουν απευθείας με το Κράτος, όπου η πληρωμή του προσωπικού από το Κράτος και η επιστρεπτέα προκαταβολή αποτέλεσαν τις κύριες επιλογές των ερωτηθέντων.
 
5. Οι προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίες είναι αρνητικές , το ίδιο και για την προσωπική επαγγελματική/ επιχειρηματική προοπτική – αλλά όχι στον ίδιο βαθμό: επιβεβαιώνοντας τη «μαχητική στάση» στην οποία αναφερθήκαμε στο σημείο 2 , οι ερωτηθέντες ενώ διαβλέπουν κατά 56% περίπου χειρότερη πορεία της οικονομίας , μόνο το 30% αυτών βλέπουν χειροτέρευση της προσωπικής επαγγελματικής πορείας. Το στοιχείο αυτό, ας σημειωθεί, επιβαρύνεται κυρίως από αυτούς που έκλεισαν τις εργασίες τους κατά την πρώτη φάση της πανδημίας.
 
6. Η συζήτηση για τη ψηφιακή στροφή της οικονομίας είναι έντονη αλλά μόλις το 7,7% των μελώνθεωρεί ως επείγουσα ανάγκητην ενίσχυση/επιδότησητου για το ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας/επιχείρησης (με πρωταγωνιστές σε αυτό τις τουριστικές επιχειρήσεις) . Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, υπό την πίεση των οικονομικών περιστάσεων, θέλει ελαφρύνσεις από τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, τα οποία θεωρούνταν ήδη υψηλά και πριν την υγειονομική κρίση.
 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  
 1. Το λιανικό εμπόριο και ο κλάδος καφέ/ εστίασης  διακατέχονται από τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το μέλλον και από τις πιο αρνητικές σκέψεις για τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας. Από τους «μαζικούς κλάδους» είναι αυτοί που εμφανίζουν (με μεγάλη διαφορά) τη μικρότερη αποδοχή των ρυθμίσεων για ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές ρυθμίσεις και μέτρα οικονομικής στήριξης και (μακράν)  τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών προσδοκιών για τη γενικότερη πορεία της οικονομίας αλλά και για την επιμέρους επαγγελματική/ επιχειρηματική τους προοπτική. Πορεύονται, στο ερευνητικό πεδίο, ως δυάδα που ρίχνει το βάρος της στη διαμόρφωση των τελικών ποσοστών – κυρίως στο πεδίο των προσδοκιών. Στα μόνα σημεία που «σπάει» η δυάδα είναι ότι οι της εστίασης θεωρούν , πολύ πιο έντονα από ό,τι οι του λιανικού εμπορίου, θετικά τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και ότι έχουν διαφορετικό βαθμό καταγραφόμενης μείωσης στο τζίρο λόγω πανδημίας (καφέ/εστίαση κινούνται αρκετοί  και πάνω από 50% , στοιχείο που δεν εμφανίζει το λιανεμπόριο)
 
 1. Ως μία δεύτερη «δυάδα» παραπλήσιας στάσης και συμπεριφοράς έναντι της κρίσης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι λογιστές και οι ασφαλιστές- σαφώς λιγότερο απαισιόδοξοι και για τη γενική πορεία της οικονομίας κατά το επόμενο δωδεκάμηνο αλλά και για την προσωπική επαγγελματική/επιχειρηματική προοπτική , συγκρινόμενοι με λιανεμπόριο και εστίαση.
 
 1. Το 52,3% δήλωσε ότι έκλεισε κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Το τμήμα αυτό των μελών του ΕΕΘ δηλώνει επίσης έντονα αρνητικό για τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας , οι 7 στους 10 δεν προσέτρεξαν στις Τράπεζες, και όσοι προχώρησαν σε κάποιο αίτημα εισέπραξαν πολύ περισσότερες αρνητικές απαντήσεις από αυτές σε σχέση με όσους δεν έκλεισαν. Σε επίπεδο προσδοκιών όμως ή αιτημάτων τι πρέπει να γίνει από εδώ και εμπρός εκ μέρους της Κυβέρνησης, δεν εμφανίζουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτούς που δεν έκλεισαν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας.
 
 1. Το νέο lockdown καθιστά  ίσως ανεπίκαιρη την ερώτηση «ποιο μέτρο πιστεύετε ότι θα πρέπει να αρθεί ή να ανασταλεί;». Παρόλα αυτά, οι απαντήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον επειδή , κατά τη γνώμη μας, δείχνουν ότι οι επαγγελματίες/επιχειρηματίες- μέλη του Ε.Ε.Θ. δεν ακολούθησαν μία στάση «πάνω απ’ όλα το κέρδος μου» αλλά προσπάθησαν να εντοπίσουν τη βελτίωση της  επαγγελματικής τους κατάστασης στο μέτρο με την , κατά την άποψη τους, μικρότερη υγειονομική επιβάρυνση , όπως είναι αυτό της επέκτασης του ωραρίου μετά τα μεσάνυχτα- προφανώς με τήρηση άλλων κανόνων , όπως η χρήση μάσκας και η αραίωση τραπεζοκαθισμάτων τα οποία συγκέντρωσαν σχετικά μικρό ποσοστό προτιμήσεων ως μέτρα που πρέπει να αρθούν. Ας μη ξεχνάμε επίσης, ότι ένα 24% διατύπωσε τη γνώμη ότι δε πρέπει να αρθεί κανένα μέτρο…
 
              
 
            Δημήτρης Κατσαντώνης
 
           Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος


Δείτε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης στο συνημμένο αρχείο.


 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αύγουστος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

NEWSLETTER