ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

05.03.2020

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλοΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Ενέργειες Δημοσιότητας και Προώθησης, Ενέργειες Συντονισμού και
Οργάνωσης, Ενέργειες Υποστήριξης των Τεστ Χρηστικότητας /
Προσβασιμότητας και Υποστήριξη στην Ανάλυση της Αγοράς και στις
Αναφορές Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (IPR) σχετικές με την
εκμετάλλευση της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο
«Κοινές υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών που συνδέουν τις
δραστηριότητες του φορτωτή και του μεταφορέα» του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-B «Balcan – Mediterranean 2014-2020»
(CPV) : 79410000-1, 72212771-4, 72254100-1, 79341000-6
Διάρκεια του Έργου: 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός: Σαράντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτά (40.967,29€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς
πόρους.
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούνιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

NEWSLETTER