ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

20.08.2014

Ενημέρωση-Πληροφόρηση

Πρόσκληση 2/2014 εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και ΠρόνοιαςΠρόσκληση 2/2014 εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιαςμε αντικείμενο
΄΄Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας΄΄.
Από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώθηκε η υπ αριθμόν 2/2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο ΄΄Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΤΕ/ ΕΚΣ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007(ΥΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικής επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Επισημαίνεται ότι οι πράξεις, αναμένεται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, μόλις αυτό εγκριθεί, και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΣ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Οι προτεινόμενες πρήξεις εμπίπτουν στο Θεματικό Στόχο 8: “Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων”, Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii “Βιώσιμηένταξη των νέωνστηναγοράεργασίας, ιδιαίτεραεκείνων που βρίσκονταιεκτόςεργασίας, εκπαίδευσης ό κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένεςκοινότητες”.
Σκοπόςτηςδράσηςείναι η επίτευξημιαςδομημένηςπορείαςεισόδου των άνεργωννέωνστηναγοράεργασίας, η οποίαδυνητικάκαταλήγειστηντοποθέτησητουςσεθέσειςαπασχόλησηςσεεπιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέατηςοικονομίας. Στο πλαίσιοτηςδράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένηδέσμηπαρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικήςκατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκησησεεπιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέατηςοικονομίαςσυνολικήςδιάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλήένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στοεργασιακόπεριβάλλοντηςεπιχείρησης- α΄ φάση και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τιςπροδιαγραφέςτηςθέσηςπρακτικήςάσκησης - β΄ φάση). Η διάρκειατηςπρακτικήςάσκησηςστοσύνολοτης (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνειτους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίεςυποστήριξης και συμβουλευτικήςκαθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκειατηςπρακτικήςάσκησης, που αφορούν α) στηδιάγνωση και κατάλληλησύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τιςανάγκες των επιχειρήσεων, β) στηντοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισηςστηνεπιχείρησηπρακτικήςάσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σεεπιπρόσθετεςυπηρεσίες για την μετατροπήτηςπρακτικήςάσκησης του καταρτιζόμενου σεσύμβασηεξαρτημένηςεργασίας και την τοποθέτηση του στηνεπιχείρηση πρακτικής.
Στοπλαίσιομελλοντικήςδράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στηνπρόσληψη του ωφελούμενουμετά τη λήξητηςπρακτικήςάσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσειςτηςεπιχορήγησης θα αποτελέσουναντικείμενοάλληςδράσης.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχουςκατάρτισης που θα εκδηλώσουνενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» τηςπαρούσας.
Κάθεάνεργος που θα εκδηλώσειενδιαφέρον, εφ’ όσονεπιλεγείβάσει των κριτηρίων και τηςδιαδικασίας που περιγράφεταιστηνπαρούσα, θα εγγραφείσε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «ΕπιταγήΕισόδουστηναγοράεργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβειυπηρεσίεςσυνεχιζόμενηςεπαγγελματικήςκατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Το φυσικόαντικείμενοτηςδράσης θα πρέπει να έχειολοκληρωθείμέχριτις 30/06/2016.
Ο συνολικόςπροϋπολογισμόςτηςδράσηςανέρχεταιστοποσότων 108.000.000 Ευρώ.
Συνολικάαναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοινιοιηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
Οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΣΕΙ
Οι 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων για μια εκπαιδευτικήκατηγορία, με Απόφαση του ΥπουργούΕργασίας, ΚοινωνικήςΑσφάλισης και Πρόνοιας δύνανται να καλυφθούν οι θέσεις με ωφελούμενουςκατηγορίαςάλλουεκπαιδευτικού επιπέδου
Αναλυτικά στοιχεία  στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7520.pdf

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας Έργου SCOPE

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, Ώρα: 17:00 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER