ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.01.2018

Newsletter

Σε λειτουργία το Μητρώο Ασφαλιστών

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος καλεί τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία της προσωπικής τους καταχώρησης στο νέο Μητρώο (Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) και σε περίπτωση λάθους να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους αρμόδια Επιμελητήρια εγγραφής.
 
Σκοπός του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης του μητρώου με την ονομασία «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» (Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) για το καθεστώς που διέπει το εν λόγω μητρώο, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή που καταχωρίζονται σε αυτό καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του.
Ειδικότερα, το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» συστάθηκε με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση» και τηρείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.). Το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» έχει ως στόχο, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/92/ΕΚ, να επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επαληθεύουν ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 3 του π.δ.190/2006 να εγγράφεται στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, το οποίο τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων. Η εγγραφή γίνεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ.190/2006 και των άρθρων 7 και 17 του ν. 1569/1985 και έχουν εξειδικευθεί με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. Κ3-8010/2007 και ισχύει για τρία χρόνια.
Στο «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» καταχωρίζονται εκείνα από τα στοιχεία των νόμιμα εγγεγραμμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αναφερόμενης πιο πάνω επαλήθευσης και τα οποία τηρούνται στα Μητρώα των κατά τόπους αρμόδιων Επιμελητηρίων της χώρας. Τα στοιχεία του «Ε.ΣΗ.Π. Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., το Επιμελητήριο εγγραφής, την κατηγορία εγγραφής (μεσίτη, πράκτορα, ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με αναφορά στην ιδιότητα του συνδεδεμένου ή μη) την ημερομηνία έναρξης ή ανανέωσης της άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, την ημερομηνία λήξης της τριετούς άδειας, την ένδειξη για την κατοχή ή μη πιστοποίησης για διάθεση ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και την τυχόν άσκηση διασυνοριακής δραστηριοποίησης. Το σύνολο αυτών των στοιχείων προέρχονται από τα οικεία Επιμελητήρια.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

NEWSLETTER