ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.12.2017

Newsletter

Οι αρχές της "Αλληλεγγύης Επαγγελματιών"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Όλοι εμείς, με το δικαίωμα που μας δίνει η ιδιότητα του πολίτη, του σκληρά εργαζόμενου σε αντίξοες συνθήκες, αυτοαπασχολούμενου ή επιχειρηματία ιδρύσαμε τον συνδυασμό Αλληλεγγύη Επαγγελματιών και συμμετέχουμε από φέτος στις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Η Αλληλεγγύη Επαγγελματιών είναι νέος, ανεξάρτητος και ανανεωτικός συνδυασμός. Είναι στη βάση του υπερκομματικός, μιας και απαρτίζεται από εκλεγμένα μέλη όλων των παρατάξεων. Συγκροτήθηκε από νέους και δραστήριους επαγγελματίες, με σκοπό την ουσιαστική ανασυγκρότηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Θέλουμε να εκφράσουμε την ανάγκη ριζικής αλλαγής αντίληψης, φιλοσοφίας και στάσης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
ΣΚΟΠΟΣ
Κύριο μέλημα της Αλληλεγγύης Επαγγελματιών είναι το άνοιγμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου σε όλα τα μέλη του. Επιθυμούμε την ενεργώ συμμετοχή όλων των μελών, καθώς μόνο έτσι μπορούμε να εκπληρώσουμε το ρόλο του θεσμοθετημένου συμβούλου της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας όπως ορίζει η νομοθεσία.
Η Αλληλεγγύη Επαγγελματιών αποδέχεται και στηρίζει τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σύμφωνα με τις οποίες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σέβονται τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να χρησιμοποιούν μόνο νόμιμη εργασία, να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων, να διαθέτουν περιβαλλοντική υπευθυνότητα και να λειτουργούν ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.
Ο συνδυασμός μας υποστηρίζει την προώθηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των επιχειρήσεων με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αύξηση της χρηματοδότησης επενδυτικών επιχειρηματικών σχεδίων ιδιαίτερα σε τομείς που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, την παροχή ευκαιριών αναβάθμισης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, την καθιέρωση σταθερού φορολογικού πλαισίου, την διασφάλιση των συνθηκών του υγιούς ανταγωνισμού, την προώθηση σχεδίων αναβάθμισης της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών με στροφή στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την εξωστρέφεια.
Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς προτείνουμε:
Α.        Διοικητικά συμβούλια: συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν να θέσουν θέματα          και να εκφράσουν την άποψη τους, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή        αντιπροσώπευση των 170 επαγγελμάτων.
Β.        Δημιουργία περιφερειακών παραρτημάτων στις περιοχές που υπάρχει         αυξημένη ανάγκη και υπό-εκπροσώπηση, π.χ. Σίνδο, Θέρμη, Περαία, κλπ.
Γ.         Δημιουργία μεικτών επιτροπών με τη συμμετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών συλλόγων.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Α.        Συνεχής και αδιάκοπη πίεση προς τα αρμόδια υπουργεία με προτάσεις για αλλαγή και βελτίωση του φορολογικού και ασφαλιστικού νόμου, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Β.        Πάταξη λαθρεμπορίου και παραεμπορίου.
Γ.         Πρωτοβουλίες με στόχο την εξάλειψη της μαύρης εργασίας. Ανάδειξη ορθών πρακτικών στην πολιτική προσλήψεων και αμοιβών, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δ.         Προστασία των μελών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των πολυεθνικών, αλλά        και της άναρχης εξάπλωσης λαϊκών αγορών και κάθε μορφής υπαίθριου        εμπορίου.
Ε.    Ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή στον Πανεθνικό διάλογο και τις δράσεις υλοποίησης για την ανασυγκρότηση της οικονομίας. Συμμετοχή στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ουσιαστική συμβολή στην κατάρτιση, την υλοποίηση δράσεων έργων και προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς,  ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, ως αναγνωρισμένοι φορείς περιφερειακής ανάπτυξης.
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Α.        Στελέχωση του ΕΕΘ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας “Σύμβουλος του        Επαγγελματία”  με στόχο την αξιοποίηση της πείρας και της γνώσης των μελών μας και με ενίσχυση από επιλεγμένους εξωτερικούς     συνεργάτες όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Β.        Συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και την Πανεπιστημιακή       κοινότητα, τόσο τοπικά όσο και περιφερειακά. Περιοδικά το ΔΣ μπορεί να συνεδριάζει στις έδρες των Δήμων, με αποτέλεσμα την πιο άμεση επικοινωνία με τους ΟΤΑ, αλλά και τα τοπικά μέλη του επιμελητηρίου.
Γ.         Θέσπιση τμημάτων συμβουλευτικής σε θέματα ασφαλιστικά, φορολογικά,             άδειας λειτουργίας κτλ.
Δ.         Δράσεις στήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
 
Το επιμελητήριό μας πρέπει να αλλάξει και να προωθήσει τις αναγκαίες αλλαγές. Έχουμε τη δύναμη, τις θέσεις και τις απόψεις ώστε να εργαστούμε για το σκοπό αυτό. Για να είμαστε οι σύμμαχοι και υποστηρικτές κάθε επαγγελματία.
Κάποιες ακόμη προτάσεις μας:
 1. Δημιουργία επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι συλλόγων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος , που θα ασχολείται με την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τις άδειες λειτουργίας – γνωστοποιήσεις των ΚΥΕ και με παρεμβάσεις – υποδείξεις στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως Δήμους , πυροσβεστική υπηρεσία κλπ.
 2. Προώθηση της συμμετοχής του Επιμελητηρίου  σε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια για θέματα που απασχολούν την αγορά και τα προβλήματα των κατά τόπους επαγγελματιών. Πίεση για δικαίωμα ψήφου σε αυτά τα συμβούλια.
 3. Συνεργασία με Επιμελητήρια άλλων νομών,  ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δημιουργία κοινών δράσεων με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών.
 4. Ανάλυση βιωσιμότητας (business plan) για νέες επιχειρηματικές ιδέες και μείωση του υπερ-επαγγελματισμού, με πιστοποίηση προσόντων για άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 
 1. Τράπεζα ιδεών – δημιουργία fund επιχειρηματικότητας μέσα από τις επιχειρήσεις – μέλη του επιμελητηρίου για την χρηματοδότηση νέων καινοτόμων ιδεών και προτάσεων (startup). Ρόλος στην αναπτυξιακή σε συνεργασία με επιχειρηματίες που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό.
 
 1. Παροχή πληροφόρησης για την συμπεριφορά των καταναλωτών, σε συνεργασία με καταναλωτικές οργανώσεις.    Ανάπτυξη ερευνών (π.χ. έρευνα καταναλωτικών αναγκών και συμπεριφοράς) σε συνεργασία με εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων.
 
 1. Πρόβλεψη ταμείου αλληλεγγύης, είτε με τη μορφή μιας δεύτερης ευκαιρίας, είτε με τη μορφή ταμείου που θα βοηθά τον επαγγελματία να αλλάξει δραστηριότητα.
 
 1. Δημιουργία Μητρώου ανέργων επαγγελματιών με στόχο την απορρόφηση αυτών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 
 
 1. Καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών (ανά κλάδο) και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς.
 
 
 1. Δημιουργία δράσεων ανά τομέα ενδιαφέροντος στις περιοχές που υπάρχει σχετική θεματική (π.χ. εκδήλωση για τον ιαματικό τουρισμό στον Λαγκαδά)
 
 1. Στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες, απλοποίηση και διευκόλυνση μετακίνησης ανθρώπων και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών.
 
 1. Δωρεάν ασφάλιση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του επιμελητηρίου με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής.
 
 1. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στον σχεδιασμό της τουριστικής προβολής και παρουσίασης της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης και ενδυνάμωση των επαγγελματιών μέσα από την δικτύωσή τους και με μέλη επιμελητηρίων άλλων νομών και χωρών.
 
 1. Ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης αλλοδαπών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται ή θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του νομού
 
 1. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε διεθνείς εκθέσεις (ανά κλάδο) και υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσα από την διαπραγμάτευση των τιμών συμμετοχής σε αυτές για την υποστήριξη των συμμετεχόντων. Δημιουργία Οδηγού Εκθεσιακού Μάρκετινγκ. Επιδότηση των επαγγελματιών για επισκέψεις και συνεργασίες σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
 
 1. Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δημιουργία Application του επιμελητηρίου για την καταγραφή προβλημάτων, για την ενημέρωση των μελών, παροχή λύσεων αλλά και ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.
 
 1. Δημιουργία θετικού κλίματος για την ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ των μελών σε συμπληρωματικά επαγγέλματα (π.χ. εμπορική επιχείρηση, μεταφορική, αποθήκη, ασφαλιστής, λογιστής)
 
 
Αναφερόμαστε μόνο σε γενικές αρχές και θέσεις. Υπάρχουν πολλές προτάσεις που αφορούν κάθε κλάδο χωριστά και θα εξειδικεύσουμε στη συνέχεια.
Σημειώνουμε ότι θα ζητήσουμε τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών, οι οποίοι με τις υποδείξεις τους θα έχουν ουσιαστικά ενεργό ρόλο στον επιμελητηριακό θεσμό.
 
Αγαπητοί φίλοι είναι τώρα η στιγμή που πρέπει να αγκαλιάσετε τη νέα μας πρωτοβουλία.
Είναι σε όλους εύκολη η κριτική, το δύσκολο όμως είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
Ο Εθελοντισμός είναι για μας στάση ζωής και χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Για οποιεσδήποτε σκέψεις, προτάσεις ή ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του e-mail του συνδυασμού.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

NEWSLETTER