ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.10.2017

ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ   2ης  , 3ης ΚΑΙ 4ης    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
 
Η  Εκλογική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν στο περίπτερο αριθ. 10 της Δ.Ε.Θ. την 2η, 3η και 4η Δεκεμβρίου 2017 και κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα  από ώρα 08.00 πρωινής μέχρι της 18.00 απογευματινής για την ανάδειξη του νέου 51 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Θ.
 Ο αριθμός  των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Ε.Ε.Θ. ορίστηκε με την με αριθ. Πρωτ. 95400/6-9-2017  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 66ΑΛ465ΧΙ8-ΠΓΥ) ως κατωτέρω : α) Τμήμα Επαγγελματιών είκοσι (20) έδρες και β) Τμήμα Υπηρεσιών τριάντα μια (31) έδρες.
Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται νομικά πρόσωπα-μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Ε.Ε.Θ. (δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και την 01-12-2016) και που έχουν εξοφλήσει τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ για το έτος 2016 το αργότερο μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 15.00μ.μ.
Επίσης στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα φυσικά πρόσωπα-μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Ε.Ε.Θ. (δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και την 01-12-2016)  και που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016 το αργότερο μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 15.00μ.μ.
                            Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη καθώς και όσοι έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για όλα τα  αδικήματα όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3γ του Ν.2081/92 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005,όσοι έχουν κηρυχθεί τελεσιδίκως σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις που τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.
        Οι  εκλογείς θα εκδηλώσουν την προτίμησή τους θέτοντας επί του ψηφοδελτίου που θα  επιλέξουν σταυρούς προτίμησης προ του ονόματος του υποψηφίου ή μετά απ’ αυτό που δε μπορεί να υπερβαίνουν το συνολικό εδρών του τμήματος. Για τον επικεφαλής κάθε συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
          Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφοφόρου, και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Κανείς δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει.
Υπενθυμίζεται ότι στις  προσωπικές εταιρείες ΟΕ Ε ψηφίζουν μέχρι  δύο ομόρρυθμοι εταίροι, στις ΕΕ μέχρι  δύο ομόρρυθμοι εταίροι είτε ο ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος,  στις ΕΠΕ μέχρι  δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος, στις Μονοπρόσωπες ΕΠΕ ο διαχειριστής τους,  στις ΑΕ μέχρι τρία μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη , στις ΙΚΕ δυο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος, στις Μονοπρόσωπες ΙΚΕ ο διαχειριστής τους, στα υποκαταστήματα ψηφίζει ο Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, στις αλλοδαπές Α.Ε. και ΕΠΕ ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτορας ή ο αντίκλητος της, στους Συνεταιρισμούς ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.
Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα μέλη του Ε.Ε.Θ.  που πρέπει να υποδείξουν/ορίσουν τους εκπροσώπους τους για να ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους) πρέπει να υποβληθούν στο Ε.Ε.Θ. το αργότερο μέχρι 24/11/2017, ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ.
Ειδικότερα  η Εκλογική Επιτροπή επισημαίνει:
Στις  ΟΕ & ΕΕ που έχουν τρεις και άνω  εταίρους πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δυο εταίροι (προσοχή: στις Ε.Ε. δε μπορούν να επιλεγούν μόνο ετερόρρυθμοι εταίροι)
Στις ΕΠΕ που έχουν τρεις και άνω  εταίρους και διαχειριστές  πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρία μέχρι δυο εξ αυτών (δηλαδή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος είτε δυο διαχειριστές)
Στις ΙΚΕ που έχουν τρεις και άνω  εταίρους και διαχειριστές  πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρία μέχρι δυο εξ αυτών (δηλαδή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος είτε δυο διαχειριστές)
Στις ΑΕ  πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρεις εκπρόσωποι που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας  που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.
Στα Υποκαταστήματα πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτή του.
Στις αλλοδαπές ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας μεταξύ του νόμιμου εκπρόσωπου ή του πράκτορα ή του αντίκλητου της.
Στους ΣΥΝ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δυο εκπρόσωποι, δηλαδή ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.
                 Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους έχουν συμπληρώσει τριετία ως μέλη του Επιμελητηρίου και επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου να καταθέσουν, δια του εκπροσώπου του συνδυασμού των, το αργότερο μέχρι την 2η Νοεμβρίου 2017 και μέχρι ώρα 15.00μ.μ στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα  επισυνάπτονται:
Α)Γραμμάτιο εισπράξεως εκ του ταμείου του Επιμελητηρίου περί καταθέσεως σ’ αυτό του ποσού των πενήντα  (50) Ευρώ και
Β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  περί μη ύπαρξης κωλύματος εξ εκείνων που
    προβλέπονται από το άρθρο 3γ παρ.3 και 4 του Ν.2081/92 που προστέθηκε με το
    άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.
Η αίτηση υποψηφιότητας χορηγείται από τη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής.
        Σημειώνεται  ότι το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει  τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο  από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου.
          Περισσότερες πληροφορίες από το γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής κ. Λαδόπουλο Ανέστη στα τηλ. 2310 261849.
 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

NEWSLETTER